SERVICES

Tenacity erbjuder kurser, workshops, seminarium, konsultation och träning som förbättrar taktisk, teknisk, fysisk och mental styrka till individer och grupper inom alla sektorer.

Våra tjänster täcker ett allt från utbildning av professionella användare till personlig träning av individer och grupper som behöver utveckla sig i något av våra expertområden.

Från personlig träning till utbildning av instruktörer och organisationer i det breda spektrum av sammankopplade ämnen som skapar en helhet.

Tenacity arbetar med de olika ämnena separat eller sammankopplade vilket gör att vi kan koppla ihop och individualisera utbildningen och träningen efter kundens behov.

Alla kurser använder sig av FÖA-modellen (Förstå – Öva – Applicera) för att säkerställa att kursen behovsanpassas och därmed maximerar säkerheten för slutanvändaren.

Exempel på kurser

• Personlig Säkerhet för personal i högriskyrken
• Närkamp för beväpnad personal (anpassas efter sektor och inriktning)
• Närkamp för personal i högriskyrken
• Personlig säkerhet för utlandspersonal
• Resesäkerhet
• Personlig säkerhet för Säkerhetspersonal
• Personlig Säkerhet för personal i Serviceyrken
• Personlig säkerhet för personal inom Lokaltrafik
• PDV (Pågående Dödligt Våld)
• Intrång i hemmet/Home invasion
• Specialanpassade kurser
• Fysiskt Utveckling för alla typer av grupper
• Mixade Kurser (Personlig säkerhet/Närkamp/Självskydd + Fysisk Utv.)
• Självförsvar för Blåljuspersonal

 

Typer av tjänster

• Utbildning
• Konsultation
• Företagsevent
• Instruktörsutbildning
• Personlig träning
• Gruppträning
• Screening

Vi förbättrar era förutsättningar

Tenacity offer courses, workshops, seminars, consultation, education and training to improve tactical, technical, physical and mental strength to individuals and groups in all sectors. 

Our services ranges from education of professionals to personal training of individuals who want and need to improve in any of the sectors of our expertise.

From personal training to education of instructors and organisations in a wide range of connected subjects that create the whole.

At Tenacity we work with the subjects separate or connected which means that we can individualise the education and training to the needs of the customer at hand.

All Courses will use the principle of UPA (Understand – Practice – Apply) to make sure that needs are met and the and the safety of the end user is maximised. 

Examples of Courses

• Personal safety for personell in high risk professions
• Defensive Tactics/Hand To hand for armed professionals (adapted to sector)
• Defensive Tactics for Professionals in High Risk Professions
• Personal safety for Personell working abroad
• Travel Safety
• Defensive Tactics for security professionals
• Defensive Tactics for Personell in Service Professions
• Personal Safety for personell in Public Transport
• Physical Development for any type of group
• Mixed Courses for any type of group
• Active Shooter
• Home invasion
• Specialised Courses

 

Types of services

• Education
• Consultation
• Companies
• Instructor education
• Group training
• Personal training
• Screening

We improve your chanses